Komunikaty

Uwaga!

Prosimy o dokonywanie bieżących wpłat za II semestr :czesne i opłaty za zajęcia płatne - u swoich sekcyjnych starostów.

 

Patronat

Logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Logo Wrocławskiego Uniwersytetu PrzyrodniczegoWrocławski Uniwersytet Przyrodniczy

Regulamin Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

O nas » Regulamin Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Kępiński Uniwersytet Trzeciego Wieku - nazywany dalej KUTW - funkcjonuje w ramach stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego na podstawie Statutu i w ramach obowiązującego porządku prawnego.
  2. Patronat nad działalnością KUTW sprawują:
   1. patronat organizacyjny:
    • Starosta Kępiński
   2. patronat naukowy:
    • Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu
    • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  3. Całokształtem działalności KUTW kieruje, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia - Zarząd Stowarzyszenia, a kontrolę nad jego działalnością wykonuje Komisja Rewizyjna oraz Walne Zebranie Członków.
  4. KUTW na zewnątrz reprezentuje prezes Zarządu lub w jego zastępstwie wiceprezes Zarządu.
 2. DZIAŁALNOŚĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
  1. KUTW prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego skierowaną do osób starszych, które odczuwają potrzebę rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.
  2. Program i metody pracy KUTW nastawione są na aktywność, samodzielność słuchaczy oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.
  3. Program edukacyjny KUTW obejmuje wiedzę z zakresu nauk:
   1. humanistycznych,
   2. medycznych i profilaktyki zdrowia,
   3. przyrodniczych,
   4. społecznych,
   5. ekonomicznych,
   6. technicznych,
   7. artystycznych.
  4. Nauka w KUTW odbywa się w zamkniętych cyklach trzyletnich. Cykl rozpoczyna się w październiku a kończy w czerwcu.
  5. Roczne programy edukacyjne KUTW na każdy rok akademicki opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia, po konsultacji ze słuchaczami. Zatwierdzane są one przez Radę Programową i Zarząd Stowarzyszenia.
  6. Zajęcia w KUTW prowadzone są w oparciu o roczne programy edukacyjne w następujących formach:
   1. wykłady,
   2. seminaria, warsztaty, ćwiczenia, lektoraty,
   3. inne formy zajęć grupowych.
  7. W ramach KUTW działają następujące sekcje:
   1. obsługi komputera i Internetu,
   2. lektoraty języków obcych,
   3. aktywizujące ruchowo,
   4. artystyczne,
   5. kulturalna,
   6. turystyczna,
   7. inne - zależnie od potrzeb i możliwości organizacyjnych.
  8. Zajęcia w KUTW o których mowa w ust. 6 odbywają się w następującym wymiarze i terminach:
   1. wykłady - dwie godziny lekcyjne jeden raz w miesiącu (dla wszystkich słuchaczy obowiązkowo),
   2. seminaria, warsztaty, ćwiczenia, lektoraty - dwie godziny lekcyjne jeden raz w tygodniu lub dwa razy w miesiącu,
   3. inne formy zajęć wg wyboru słuchaczy np. zajęcia aktywizujące ruchowo - jedna godzina zegarowa jeden raz w tygodniu lub dwa razy w miesiącu.
  9. Warunkiem zaliczenia semestru jest udział w wykładach (min. 70% obecności) i zajęciach w jednej wybranej przez siebie sekcji (min, 70% obecności), potwierdzony wpisem w indeksie.
 3. KORESPONDENCJA I KONTAKTY
  1. Siedzibą i biurem stowarzyszenia jest pomieszczenie w budynku przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie.
  2. Dni i godziny pracy biura ustala Zarząd w zależności od możliwości i potrzeb organizacyjnych z podaniem do wiadomości na stronie internetowej i drzwiach biura.
  3. Biuro KUTW:
   1. przyjmuje i wysyła korespondencję oraz udziela informacji w sprawach KUTW,
   2. wydaje i przyjmuje deklaracje członkowskie, legitymacje oraz inne druki i materiały informacyjne,
   3. przyjmuje składki członkowskie, wpisowe, czesne oraz inne opłaty za zajęcia przewidziane w Regulaminie,
   4. prowadzi rejestr członków Stowarzyszenia i uczestników sekcji i grup w zajęciach KUTW,
   5. przechowuje pełną dokumentację prawną, finansową i organizacyjną,
   6. przyjmuje zapisy i deklaracje uczestników na kolejny rok akademicki,
   7. prowadzi rejestr osób oczekujących na miejsce uczestnictwa w KUTW,
   8. wykonuje inne prace zlecone przez Zarząd UTWPK.
  4. Kontakt z biurem i członkami Zarządu odbywa się w formie:
   • telefonicznej,
   • e-mailowej
   • lub osobiście pod wskazanym adresem.
 4. SŁUCHACZE KUTW
  1. Zapisy nowych słuchaczy do KUTW przeprowadza się do końca czerwca roku poprzedzającego cykl kształcenia poprzez złożenie deklaracji i opłacenie wpisowego. W roku 2012 zapisy prowadzone są do końca sierpnia.
  2. Przy zapisach należy okazać dowód osobisty.
  3. Słuchaczami KUTW mogą być osoby po 50 roku życia. Pierwszeństwo mają emeryci i renciści oraz osoby bezrobotne.
  4. Ilość nowo przyjętych słuchaczy następuje w ramach możliwości organizacyjnych KUTW zależnych od bazy edukacyjnej.
  5. Na deklaracji należy wskazać sekcje, w których słuchacze chcieliby uczestniczyć.
  6. Ostateczną decyzję o przyjęciu i skierowaniu do grupy podejmuje Zarząd, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne KUTW.
  7. Słuchacz KUTW może po ukończeniu jednej formy cyklu wybrać inne z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo przyjęcia przysługuje nowo przyjętym członkom stowarzyszenia.
  8. O wysokości wpisowego oraz czesnego decyduje Zarząd Stowarzyszenia:
   1. wpisowe należy uiścić w momencie składania deklaracji o uczestnictwie w KUTW,
   2. czesne należy uiścić w terminie do 10 października - I rata oraz do 10 lutego - II rata.
  9. Słuchacz jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat za wybrany pakiet zajęć w sekcjach zainteresowań w danym semestrze do 10 każdego miesiąca, w biurze KUTW. Za zajęcia, w których słuchacz nie uczestniczył nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
  10. Przy rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie ich trwania opłaty nie podlegają zwrotowi.
  11. W każdej sekcji, tworzone są grupy w ilości zależnej od zainteresowań słuchaczy.
  12. Prace sekcji - grupy, organizuje starosta sekcji - grupy, wybrany przez słuchaczy, który kontaktuje się z Zarządem UTWPK za pośrednictwem starosty roku wszystkich słuchaczy.
  13. Grupa zajęciowa może zostać uruchomiona przy liczbie słuchaczy 10-25 osób. W miarę możliwości organizacyjnych grupa może liczyć więcej słuchaczy.
  14. Słuchacze są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu oraz dbania o godność i dobre imię KUTW.
  15. Każdy słuchacz ma prawo złożenia wniosku, propozycji, uwagi w sprawach związanych z funkcjonowaniem KUTW do Zarządu za pośrednictwem biura. Wnioski bezimienne nie będą rozpatrzone. Odpowiedzi udziela się w terminie trzech tygodni od ich wniesienia, wyłączając czas przerwy wakacyjnej.
  16. Jeśli słuchacz z przyczyn obiektywnych przerywa kształcenie, zobowiązany jest poinformować Zarząd o przyczynach i czasie, w którym nie będzie uczestniczył w zajęciach.
  17. Rezygnacja z uczestnictwa następuje po złożeniu do Zarządu UTWPK rezygnacji w formie pisemnej.
  18. Skreślenie z listy słuchaczy przez Zarząd następuje z powodu:
   1. notorycznego łamania postanowień Regulaminu,
   2. długotrwałej nieobecności nieusprawiedliwionej trwającej ponad 4 miesiące,
   3. zaleganiem z opłatami ponad 3 miesięcy.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY
  1. Prawa i obowiązki słuchacza KUTW określają:
   1. Statut Stowarzyszenia UTWPK,
   2. Uchwały Walnego Zebrania Członków UTWPK,
   3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia UTWPK.
   4. Regulamin KUTW.
  2. Słuchacze KUTW zorganizowani w ramach sekcji i grup, wybierają starostów, a spośród nich Starostę Roku, który ma prawo zgłaszania wniosków organizacyjnych i programowych do Zarządu UTWPK. Na zaproszenie Zarządu UTWPK Starosta Roku może uczestniczyć w jego posiedzeniu z głosem doradczym.
  3. W miarę potrzeb Starosta Roku organizuje zebrania starostów w celach organizacyjnych i informacyjnych.
  4. Starosta Roku wybierany jest na 3-letnią kadencję.
  5. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania ładu, porządku prawnego, poszanowania mienia będącego w użytkowaniu oraz zasad współżycia koleżeńskiego.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Słuchacz KUTW otrzymuje legitymację członkowską lub indeks.
  2. Status słuchacza KUTW nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy - Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
  3. Zarówno przyjęcie, przydział do grupy, jak też skreślenia z listy słuchaczy nie jest decyzją w rozumieniu prawa administracyjnego.
  4. Niniejszy regulamin został przyjęty i zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego i obowiązuje od dnia jej podjęcia.
 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com