Komunikaty

Uwaga!

Prosimy o dokonywanie bieżących wpłat za II semestr :czesne i opłaty za zajęcia płatne - u swoich sekcyjnych starostów.

 

Patronat

Logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Logo Wrocławskiego Uniwersytetu PrzyrodniczegoWrocławski Uniwersytet Przyrodniczy

Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego

O nas » Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego

z 16 marca 2012 roku

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego, zwany dalej UTWPK, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną. 2. UTWPK działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855, ze zm.), 2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz.U. z 2003 nr 96 poz. 873), 3) niniejszego statutu.

§ 2 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kępińskiego. 2. Siedziba UTWPK mieści się Kępnie. 3. Dla właściwego realizowania swych celów KUTW może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 3 1. UTWPK prowadzi działalność opartą na pracy społecznej członków. 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

§ 4 1. UTWPK używa odznak, pieczęci i emblematu na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 2. UTWPK ma prawo wydawania zaświadczeń, indeksów i legitymacji członkowskich.

§ 5 UTWPK powołuje Radę Programową, której zadaniem będzie pomoc w realizacji celów statutowych. Strona 2 z 11 Rozdział II Cele i środki działania

§ 6 UTWPK prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.

§ 7 Sfera działań publicznych UTWPK obejmuje zadania w zakresie: 1) ochrony i promocji zdrowia, 2) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 3) upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 6) turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku, 7) kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji, 8) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 9) rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, oraz działań na rzecz integracji europejskiej, 10) promocji i organizacji wolontariatu, 11) działalności charytatywnej, 12) aktywizacji społecznej osób chętnych do uczestnictwa w pracach Uniwersytetu, 13) promocji Wielkopolski i powiatu kępińskiego, 14) działania wydawnicze.

§ 8 Celem UTWPK jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, a także turystyki, kultury fizycznej i sportu polegających na: 1) prowadzeniu różnych form działalności edukacji, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, 2) włączaniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej, Strona 3 z 11 3) wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych oraz niepełnosprawnych, 4) udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych, 5) aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych, 6) upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej, 7) innych działań społecznych, profilaktycznych zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych, 8) wspieraniu idei wolontariatu, 9) szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów województwa wielkopolskiego i województw ościennych, 10) promowaniu powiatu kępińskiego, 11) działalności wydawniczej i publicystycznej.

§ 9 Cele o których mowa w § 7 i 8, UTWPK realizuje przez: 1) sekcje zainteresowań, zespoły przedmiotowe powoływane i działające zgodnie z celami oraz potrzebami UTWPK, 2) organizowania wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji, szkoleń, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych i innych form kształcenia ustawicznego, 3) spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku powiatu kępińskiego, w Wielkopolsce, Polsce i na świecie, 4) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych, 5) prowadzenie lektoratów języków obcych, 6) aktywną działalność turystyczno – krajoznawczą i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu wśród osób starszych i niepełnosprawnych, 7) działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów zgodnie z potrzebami członków UTWPK, 8) organizację czynnego udziału osób starszych w tworzeniu kultury regionalnej, 9) wspieranie członków UTWPK w działalności samopomocy koleżeńskiej (poza materialną), 10) współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami UTWPK, 11) inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne UTWPK, Strona 4 z 11 12) prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i prowadzenie akcji informacyjno – programowej na rzecz członków UTWPK, 13) współdziałanie i współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi, 14) rozbudowę własnego wolontariatu i objęcie jego działaniem te osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, 15) współudział w inicjowaniu i koordynacji działań zmierzających do pozyskiwania funduszy pomocowych w tym fundusze UE, 16) inicjowanie i uczestnictwo w działaniach na rzecz ekologii i ochrony środowiska, 17) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, 18) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów UTWPK.

§ 10 1.UTWPK może występować z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z UTWPK. 2. UTWPK ma prawo pobierać na finansowanie swojej działalności składki od członków oraz przyjmować darowizny także od osób nie będących członkami. Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 11 Członkowie dzielą się na : 1) Zwyczajnych, 2) Wspierających, 3) Honorowych. § 12 1. Członkiem Zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel RP, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów UTWPK, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTWPK oraz będzie opłacał składkę roczną. 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 13 1. Członkiem wspierającym może zostać w oparciu o złożoną deklaracje osoba fizyczna lub prawna, która zobowiązuje się do systematycznego opłacania składki członkowskiej, Strona 5 z 11 dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka zwyczajnego, bądź zobowiąże się do bezpłatnych świadczeń rzeczowych (np.: użyczenie lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych lub pomocy technicznej) i innych świadczeń rzeczowych służących prawidłowemu funkcjonowaniu UTWPK. 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu. 3. Członkowie wspierający (nie będący osobami fizycznymi) reprezentowani są w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

§ 14 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów UTWPK. 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 15 Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający (jeśli nie są osobami prawnymi) mają prawo do : 1) czynnego i biernego wyboru do władz UTWPK, 2) korzystanie z pomocy i urządzeń UTWPK zgodnie z regulaminem, 3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTWPK.

§ 16 Członkowie są zobowiązani: 1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTWPK, 2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz UTWPK, 3) regularnie opłacać składkę członkowską. § 17 1. Członkowstwo zwyczajne ustaje przez : 1) dobrowolne wystąpienia z UTWPK zgłoszone na piśmie, 2) skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składki członkowskiej, 3) wykluczenie przez prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego, 4) w skutek śmierci, 5) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającego jako karę dodatkową – utratę praw publicznych. 2. Członkowstwo wspierające ustaje przez : 1) dobrowolne wystąpienie z UTWPK, Strona 6 z 11 2) zaprzestanie działalności wspierającej, 3) utratę osobowości prawnej. Rozdział IV Władze UTWPK § 18 1. Władzami UTWPK są : 1) Walne Zebranie Członków 2) Zarząd 3) Komisja rewizyjna 4) Sąd Koleżeński 2. Kadencja władz UTWPK trwa 4 lata do czasu wyboru nowych władz. 3. Wybór wszystkich organów UTWPK odbywa się w głosowaniu jawnym. 4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów UTWPK następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów. 5. Członkowie organów władzy UTWPK nie mogą być członkami innych organów i Sądu koleżeńskiego UTWPK oraz nie mogą pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 6. Członkowie władz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. § 19 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą UTWPK. 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. § 20 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy : 1) uchwalenie kierunków działania UTWPK, 2) uchwalenie planów rocznych i budżetu, 3) uchwalenie zmian w statucie, 4) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 5) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński, 6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych UTWPK, 7) zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 8) ustalenie wysokości rocznych składek dla członków zwyczajnych, Strona 7 z 11 9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania UTWPK, 10) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków, 11) nadanie godności honorowego członka UTWPK, 12) podjęcie uchwał przystąpieniu do wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji. § 21 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej 1 raz w roku. 2. O terminie Walnego Zebrania Członków, wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 3. W zawiadomieniu o terminie Walnego Zebrania Członków określa się drugi termin zebrania na 30 minut po upływie terminu (drugi termin). § 22 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd : 1) z inicjatywy własnej na podstawie uchwały, 2) w oparciu o uchwałę Komisji Rewizyjnej, 3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. 2. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub podjęcia uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną. § 23 W Walnym Zebraniu Członków udział biorą: 1) z głosem decydującym – wszyscy członkowie UTWPK, (z wyjątkiem osób prawnych) 2) z głosem doradczym, członek wspierający – osoba prawna i zaproszone osoby. § 24 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków plus 1. 2. Walne Zebranie Członków w drugim terminie może odbyć się bez względu na ilość obecnych. 3. Do uchwalenia zmian w statucie oraz rozwiązania UTWPK wymagana jest zgoda 2/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków, przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków. Strona 8 z 11 Rozdział V Zarząd § 25 1. Zarząd liczy od 5 do 9 osób 2. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. § 26 Do zakresu działalności Zarządu należy w szczególności: 1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 2) ustalanie planów działalności i budżetu UTWPK oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, 3) powołanie Przewodniczącego Rady Programowej 4) powoływanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Członków Rady Programowej 5) podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez Prezesa Zarządu, 6) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych UTWPK, nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków, 7) zwołanie Walnego Zebrania Członków, 8) decydowanie w sprawach powołania i rozwiązania sekcji zainteresowań oraz nadzorowanie ich działalności, 9) współpraca z Radą Programową, 10) powołanie Biura UTWPK i ustalenie zakresu jego działalności, 11) opracowanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych, 12) reprezentowanie UTWPK na zewnątrz, § 27 Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie: 1) Prezesa, 2) Wiceprezesa, 3) Sekretarza, 4) Skarbnika, 5) Członków. Strona 9 z 11 § 28 1. Posiedzenie Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu. § 29 Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków. Rozdział VI Komisja Rewizyjna § 30 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli UTWPK. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, 4. Postanowienia § 25 ust. 2 stosuje się odpowiednio do ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej. § 31 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy : 1) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej UTWPK, 2) przedstawienie Zarządowi wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień, 3) kontrola opłacanych składek członkowskich, 4) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi. § 32 1. Kontrola całokształtu działalności UTWPK odbywa się, co najmniej 2-razy w roku. 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy składu Komisji. Strona 10 z 11 Rozdział VII Sąd Koleżeński § 33 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków. 2. Na pierwszym posiedzeniu Sąd wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza 3. Postanowienia § 25 ust. 2 stosuje się odpowiednio do ustania członkowstwa w Sądzie Koleżeńskim. § 34 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków. 2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: a) upomnienie, b) zawieszenie w prawach członka KUTW na okres do jednego roku, c) wykluczenia z UTWPK. 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Rozdział VIII Majątek UTWPK § 35 1. Majątek UTWPK stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 2. Majątek powstaje z : 1) wpisowego i składek członkowskich, 2) dochodów z własnej działalności statutowej, 3) dotacji, 4) zapisów darowizn i spadków oraz ofiarności publicznej. 3. Dochody UTWPK przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową. 4. Majątek UTWPK nie może być przeznaczony na pożyczki lub poręczenia zobowiązań członków stowarzyszenia, członków jego organów, pracowników oraz ich osób bliskich w rozumieniu ustawy o działalności publicznego i wolontariacie. 5. Majątek UTWPK nie może być przekazany na rzecz jego członków, członków jego organów, pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Strona 11 z 11 6. Niedopuszczalne jest dokonanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 7. Majątek UTWPK nie może być wykorzystany na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. § 36 1. Do ważności oświadczeń woli w imieniu UTWPK w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa i skarbnika. 2. Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach UTWPK upoważnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes. Rozdział IX Postanowienia końcowe § 37 W przypadku rozwiązania się Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powołuje komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację stowarzyszenia.

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com